technikum mechaniczne

Szkoła na podbudowie gimnazjum. Nauka trwa 4 lata.

 

W technikum mechanicznym realizowane są przedmioty kształcenia ogólnego i przedmioty zawodowe:

 

Zadania i czynności

Głównym celem pracy technika mechanika jest naprawa maszyn i urządzeń technicznych oraz uczestniczenie w ich procesie wytwarzania i użytkowania. Rodzaj zadań zależy od zajmowanego stanowiska oraz wyuczonej specjalności. Jedna z nich dotyczy budowy, użytkowania oraz utrzymania w odpowiednim stanie określonej grupy maszyn i urządzeń. Przykładowo zaliczamy do niej techników mechaników od silników spalinowych, obrabiarek, maszyn budowlanych czy urządzeń poligraficznych. Drugą grupę stanowią specjaliści technolodzy. Są oni fachowcami w obróbce skrawaniem (np. toczenie, frezowanie), w obróbce plastycznej (np. kucie, tłoczenie), w obróbce cieplnej (np. hartowanie) lub w spawalnictwie. Potrafią oni w wybranej dziedzinie technologii mechanicznej powyższe czynności zaprojektować i wykonać.

W zakładach produkcyjnych czy usługowych ich praca polega na przeglądach, konserwacji i remontach eksploatowanych maszyn, urządzeń lub pojazdów.

Technicy obsługujący obrabiarki sterowane automatycznie, obserwują pulpit sterowniczy i odczytują informacje dotyczące przedmiotu obrabianego. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości dokonywana jest korekta poprzez urządzenia sterujące, bądź też następuje samoczynne zatrzymanie się obrabiarki.

Technicy obróbki skrawaniem zatrudnieni w laboratorium zajmują się głównie badaniami właściwości metali i ich wytrzymałością. Wykonują szereg czynności pomiarowych i oceniają wyniki prowadzonych badań. Ponoszą odpowiedzialność za wiarygodność wyników badań, ocen i ekspertyz.

Technik tej specjalności może również pracować w kontroli technicznej. Praca ta dotyczy kontroli międzyoperacyjnej, bądź kontroli montowanych i naprawianych urządzeń. Za pomocą odpowiedniego sprzętu i urządzeń pomiarowo-badawczych dokonuje selekcji detali na prawidłowo wykonane lub nie nadające się do dalszego montażu.

Technik obróbki skrawaniem zatrudniony w biurze konstrukcyjnym czy technologicznym pracuje z innymi wykonując dokumentację bardziej złożonych wyrobów. W czasie pracy nie może obyć się bez poradników, katalogów, norm technicznych i branżowych oraz literatury technicznej. Korzysta również z doradztwa doświadczonych inżynierów mechaników oraz specjalistów innych dziedzin.

Środowisko pracy

Środowisko pracy technika mechanika jest zróżnicowane i zależy od pełnionych obowiązków. Można spotkać go bezpośrednio na hali produkcyjnej, warsztacie, w działach kontroli technicznej, laboratoriach, biurze konstrukcyjnym czy technologicznym.

Praca ma najczęściej charakter zespołowy i wymaga zorganizowanego współdziałania.

Obowiązuje go 8 godzinny dzień pracy. Czasami w zależności od zakładu może być zatrudniony w systemie zmianowym.

W przypadku awarii występuje konieczność pracy w dni wolne.

Niektóre zajęcia związane są z wyjazdami w teren np. praca w pomocy drogowej lub naprawy prowadzone u klienta.

Wymagania zawodu

 Wiedza

• z zakresu obróbki materiałów, części maszyn, technologii, mechaniki technicznej

• znajomość języka obcego - potrzeba korzystania z dokumentacji i wydawnictw obcojęzycznych

• podstawy informatyki, elektrotechniki i elektroniki

Zainteresowania

• techniczne

• naukowe

 

Zdolności i umiejętności

 

• umiejętność logicznego rozumowania

• zdolność rozróżniania barw

• zdolność koncentracji uwagi

• umiejętność pracy zespołowej

• zdolności kierownicze i organizatorskie

• umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji

• umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji - literatura techniczna, normy, poradniki, katalogi i czasopisma techniczne

Predyspozycje psychiczne i techniczne

Konieczne:

• wyobraźnia przestrzenna

• pomysłowość

• podzielność uwagi

• dokładność

• odpowiedzialność

• wytrwałość

• cierpliwość

• odporność na stres i zrównoważenie emocjonalne

• zręczność rąk i palców

• dobry wzrok i słuch

Wskazane:

• zmysł równowagi

• łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi

• dobra koordynacja wzrokowo-ruchowa

• wytrzymałość i odporność na zmęczenie

 Informacje z rynku pracy 

Techników potrzebują takie dziedziny go spodarki jak: transport, komunikacja, budownictwo, rolnictwo, górnictwo itp. Wraz ze wzrostem prywatnej przedsiębiorczości pojawiły się możliwości samozatrudnienia, jak również zwiększyły się szanse na znalezienie pracy w rzemiośle i drobnej wytwórczości.

Pracę najłatwiej można znaleźć w najbardziej uprzemysłowionych i rozwiniętych regionach kraju. Jednak coraz częściej zdarza się, że technicy zajmujący kierownicze stanowiska muszą ustępować miejsca preferowanym przez pracodawców inżynierom. Pozostają im wówczas stanowiska tzw. mechaników, które do niedawna były zajmowane przez pracowników o zasadniczym wykształceniu zawodowym.

Duże możliwości zatrudnienia mają ci technicy, którzy oprócz wiedzy kierunkowej wykazują dobrą znajomość języka obcego, co związane jest ze współpracą, kooperacją i wymianą handlową z firmami krajów zachodnioeuropejskich. Znajomość posługiwania się komputerem to dodatkowy atut przy poszukiwaniu pracy.

 Wykształcenie

Minimalne:

• wykształcenie średnie techniczne

Zawód technika mechanika zdobywa się po ukończeniu średniej szkoły technicznej (technikum mechanicznego) o określonej specjalności i uzyskaniu dyplomu.  Takie szkoły znajdują się w całej Polsce. Coraz częściej w zawodzie tym spotyka się absolwentów wyższych uczelni technicznych.  

 

Mechatronika i mechanika – to nowa jakość pracy i kształcenia w edukacji zawodowej"

PREZENTACJA >>