Technikum ekonomiczne

Szkoła na podbudowie gimnazjum. Nauka trwa 4 lata.

Specjalizacja: ekonomika przedsiębiorstw, finanse i rachunkowość .

 

W technikum ekonomicznym realizowane są przedmioty kształcenia ogólnego i przedmioty zawodowe:

 

 

Uczniowie odbywają praktykę zawodową np. w administracji państwowej i samorządowej, bankach, przedsiębiorstwach, podmiotach gospodarczych. Czteroletni okres nauki kończy się egzaminem maturalnym i egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Uczeń po zdaniu egzaminów otrzymuje świadectwo maturalne oraz dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie technik ekonomista. Uczeń po zdaniu matury może podjąć dalszą naukę na uczelni wyższej.

 

Charakterystyka zawodu: absolwent technikum ekonomicznego może być zatrudniony na średnich szczeblach zarządzania

w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, usługowych oraz na różnych stanowiskach pracy w działach takich jak np. Dział marketingu, zaopatrzenia, zatrudnienia, zbytu, księgowości, planowania produkcji oraz sekretariatach.

 

 Więcej

Zadania i czynności

Środowisko pracy

Wymagania zawodu

Informacje z rynku pracy

Wykształcenie

Zadania i czynności

Ekonomiści to ludzie, którzy prowadzą badania, aby opracowywać nowe lub udoskonalać stare koncepcje, teorie i metody działania, które stosuje się dla lepszego zrozumienia, funkcjonowania rynku dóbr, usług i pracy. Projektują oni politykę ekonomiczną kraju i pomagają rozwiązać problemy z nią związane.

Ekonomista teoretyk zbiera dane dotyczące konkretnego problemu ekonomicznego, wykorzystując swą ogólną wiedzę o procesach społeczno-ekonomicznych oraz wiedzę specjalistyczną analizując te dane w celu wyjaśnienia i opisania wybranego fragmentu rzeczywistości gospodarczej i sformułowania wniosków, które będą mogły stanowić podstawę zarządzania procesami gospodarczymi na małą i wielką skalę. Czasem dysponując nowoczesną wiedzą ekonomista teoretyk systematyzuje badania i analizy ekonomisty praktyka i formułuje dla niego wnioski.

Ekonomista praktyk natomiast wykorzystuje dorobek teorii ekonomii oddziałuje na przebieg procesów gospodarczych. Tworzy on zasady postępowania, usprawnienia procedury działania i doskonali mechanizmy funkcjonowania gospodarki. Może on spełnić funkcję nie tylko informacyjne ale i doradcze i kierownicze w takich działach organizacyjnych jak dział zatrudnienia, inwestycji, kosztów.

Ekonomiści teoretycy zależnie od specjalności koncentrują się na różnych aspektach procesów gospodarczych.

Do zadań teoretyka systemów gospodarczych należy znalezienie czynników, które zwiększyłyby wydajność posiadanych zasobów i czynników wytwórczych. Podobnie postępują ekonomiści badający koniunkturę gospodarczą oraz poziom życia i konsumpcji.

Na podstawie ankiet, OBOP, wskaźników importu, eksportu wielkości zysku itd. Próbuje zaryzykować obraz stanu gospodarki i perspektywy jej rozwoju.

Ekonometryk zajmuje się badaniem ilościowych relacji zachodzących w gospodarce. Specjalista w zakresie nauk o zarządzaniu zajmuje się pracą naukową, dydaktyczną i szkoleniową.

Specyficzną grupę ekonomistów teoretyków należą wykładowcy ekonomii, którzy swą wiedzę dotyczącą zjawisk społecznych i procesów gospodarczych wykładają w szkołach i na uniwersytetach.

Do ekonomistów należy również menedżer pracujący na stanowisku realizującym funkcje planowania, organizowania, przewodzenia i kontroli; księgowy który ewidencjonuje operacje gospodarcze w chronologiczny i systematyczny sposób, sporządza bilans dochodów i wydatków; rewident bada zestawienia środków gospodarczych oraz sposobów ich finansowania pod względem zgodności z przepisami.

Środowisko pracy

Praca ekonomisty to typowa praca biurowa, wymagająca spędzenia dużej ilości czasu za biurkiem i przed komputerem. Warunki organizacji pracy zależą od instytucji.

Nienormowany czas pracy obowiązuje naukowców i wykładowców, 8-godziimy dzień pracy jest dla ekonomistów pracujących w bankach i urzędach. W firmach i przedsiębiorstwach prywatnych czas pracy ekonomistów jest różny. Jeszcze inaczej mogą pracować ekonomiści zatrudnieni w grupach kilkuosobowych.

Praca jest samodzielna i wymaga odpowiedzialności finansowej.

Wymagania zawodu

Wiedza

• z zakresu ekonomiki i gospodarki przedsiębiorstw

• nauka o finansach

• obsługi komputera

• dostateczna znajomość języków obcych np. angielskiego

Zainteresowania

• zamiłowanie do pracy naukowej

• zainteresowania gospodarką i polityką, związkami ogólnogospodarczymi i zagadnieniami gospodarki i ekonomiki przedsiębiorstw

• naukami społecznymi i prawem

• zamiłowanie do obcowania z danymi i z liczbami

• zamiłowanie do planowania, kalkulowania i organizowania

Zdolności i umiejętności

• zdolność przekonywania

• zdolność do systematycznej i planowanej pracy

• umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi

• umiejętności kierownicze

• umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji

umiejętność w dziedzinie przetwarzania danych

• umiejętność myślenia w kategoriach handlowych (nastawienie na koszty, na klienta i na sprzedaż)

• umiejętność prowadzenia negocjacji, dar przekonywania, siła przebicia

 

Predyspozycje psychiczne i fizyczne

 

Konieczne:

• spostrzegawczość

• zdolność koncentracji uwagi

• dobra pamięć - szczególnie do cyfr

• uzdolnienia rachunkowe

• rozumowanie logiczne

• wyobraźnia i myślenie twórcze

• niezależność

• samodzielność w realizacji zadań

• inicjatywność

• dokładność

• ciekawość

• gotowość ciągłego specjalistycznego dokształcania się

 

Wskazane:

• łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie

• łatwość przerzucania się z jednej czynności na drugą

• samokontrola

Informacje z rynku pracy

Pomimo dużej liczby osób kończących studia ekonomiczne jest to zawód poszukiwany i dający szerokie możliwości zawodowe. Pojawiają się one przede wszystkim w polityce gospodarczej, w planowaniu gospodarki, ale również w dziedzinie planowania edukacji zawodowej, w planowaniu regionalnym i strukturowym, w rachunkowości, bilansach jak iw oddziałach statystycznych.

Ekonomiści mogą pracować na uniwersytetach prowadząc kierunki ekonomiczne oraz instytuty badań. Część ekonomistów znajdzie zatrudnienie w administracji państwowej.

Wciąż poszukiwani są ekonomiści o coraz lepszych kwalifikacjach do pracy w nowo powstałych bankach i działających przy ich udziale funduszach. Każda większa firma potrzebuje ekonomisty, więc zapotrzebowanie na pracowników tego typu jest coraz większe, gdyż wciąż rozwija się rynek i handel zarówno krajowy jak i zagraniczny.

Pewna ilość ekonomistów może znaleźć pracę w nowo powstających firmach konsultingowych. Obok wielkich zakładów przemysłowych i przedsiębiorstw handlowych ekonomistów zatrudniają zwłaszcza władze lokalne, krajowe, międzynarodowe oraz zrzeszenia.

 

Wykształcenie

Wykonywanie zawodu ekonomisty wiąże się z posiadaniem wysokich kwalifikacji.

Ekonomista to zawód, który wymaga ciągłego doskonalenia. Część osób pracujących w zawodzie zdobywa doświadczenie tylko w praktyce. Możliwość dokształcania lub przekwalifikowania się w tym kierunku dają studia podyplomowe, które większy nacisk kładą na praktyczne wykorzystanie wiedzy, czyli bezpośrednie odniesienie do aktualnych problemów gospodarczych.

Rozpoczynając pracę najpierw pracuje się pod okiem starszego pracownika szlifując swe umiejętności, potem dopiero przechodzi się na indywidualne stanowisko.

 Atrakcyjność studiów ekonomicznych wciąż wzrasta. Oprócz zwykłych studiów ekonomicznych można studiować na wydziale zarządzania i marketingu na Akademiach Ekonomicznych, Politechnikach, Wyższych Szkołach Rolniczych.

 

 

„Edukacja technika ekonomisty, logistyka, handlowca i hotelarza
a potrzeby współczesnej gospodarki”

PREZENTACJA >>