Technikum logistyczne

 

Szkoła na podbudowie gimnazjum. Nauka trwa 4 lata.

 

Technikum logistyczne to kierunek wychodzący naprzeciw nowej sytuacji gospodarki rynkowej - po wejściu Polski do Unii Europejskiej wzrośnie zapotrzebowanie na absolwentów, którzy posiadają znajomość logistyki, czyli potrafią podnosić konkurencyjność i efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw.


W czteroletnim toku kształcenia uczniowie zdobywają umiejętności zarządzania informacją pochodzącą z różnych źródeł oraz analizowania efektywności procesów logistycznych. Duży nacisk kładzie się na znajomość języków obcych.


Absolwenci znajdą pracę na różnych stanowiskach w przedsiębiorstwach przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych i transportowych.

 

 

W technikum logistyki realizowane są przedmioty kształcenia ogólnego i przedmioty zawodowe:

 

PRZEDMIOTY OGÓLNE

PRZEDMIOTY ZAWODOWE

Język polski

Podstawy logistyki

Język obcy

Gospodarka zapasami i magazynem

Historia

Ekonomika logistyki

Wiedza o społeczeństwie

Transport i spedycja

Wiedza o kulturze

Planowanie logistyczne

Matematyka

Systemy logistyczne

Fizyka

Gospodarka elektroniczna

Chemia

Laboratorium logistyczno - spedycyjne

Biologia

Laboratorium magazynowe

Geografia

Język angielski dla logistyków

Podstawy przedsiębiorczości

--

Technologia informacyjna

--

Wychowanie fizyczne

--

Przysposobienie obronne

--

W trakcie nauki uczniowie obywają praktykę zawodową w przedsiębiorstwach handlowych, przemysłowych, handlowych, usługowych, transportowo-spedycyjnych oraz w jednostkach samorządu terytorialnego. Czteroletni okres nauki kończy się egzaminem maturalnym i egzaminem z przygotowania zawodowego. Uczeń po zdaniu egzaminów otrzymuje świadectwo dojrzałości oraz dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie technik logistyki. Uczeń po zdaniu matury może podjąć dalszą naukę na uczelni wyższej.

Sylwetka absolwenta: technik logistyk jest zatrudniany w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych, transportowo – spedycyjnych oraz w jednostkach samorządu terytorialnego, na stanowiskach specjalisty do spraw:

 

TECHNIK LOGISTYKi

Absolwent w zawodzie technik logistyk będzie posiadał umiejętności i wiedzę merytoryczną pozwalającą na uzyskanie certyfikatu Europejskiego Systemu Certyfikacji Logistyków w Polsce, co umożliwia mu nie tylko pewne wejście na rynek pracy, ale daje gwarancję uzyskania korzystnego zatrudnienia w każdej firmie niezależnie od jej profilu, wielkości, formy własności, miejsca i kraju.